Přijďte na zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si na Vás apelovat, abyste se zúčastnili tento pátek dne 28.4. od 18.00 hodin zasedání Zastupitelstva obce v zasedací místnosti OÚ.

Program je ke stažení zde

Velice zásadním bude projednání bodu č. 6  Územní studie Trnová – II. Etapa. Nejedná se o nic jiného, než o projednání návrhu ze společnosti Trnová Building navázat na právě dokončovanou dostavbu řadových domů rozsáhlou výstavbou na pozemcích 140/90, 140/92 a 140/195 (viz. také odkaz zde).

Jde o to, že i výstavba současných řadových domů je v rozporu s již dnes neplatným územním plánem (ÚP). Stavební povolení a změny postupně vydávané řádově v letech 2006 až 2014 až do dnešní podoby řadových domů byly vydány vlastně v rozporu s ÚP. Z blíže nepochopitelných důvodů bylo získáno v rozporu s ÚP dílem podcenění této záležitosti obcí Trnová, ale především díky nedbalosti stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy.

Dle uvedeného územního plánu měly být na zmiňovaných pozemcích plochy veřejných prostranství v návaznosti na plochy občanského vybavení (tělovýchovná a sportovní zařízení), které měly být na sousedních parcelách. Na místo toho se nyní vyvolává jednání o nově plánované zástavbě, kde by v části mělo být retenční zařízení pro postižené alzheimerovou chorobou, které je nutné mít oddělené od okolí dostatečně vysokým plotem.

Nutno konstatovat, že případná výstavba uvedeného areálu změní negativně nejen vstupní pohled na Trnovou při vjezdu do obce od kruhového objezdu, ale podepíše se i drasticky na životním prostředí nás všech. Po dobu výstavby za současného stavu komunikací bude veškerá doprava stavebního materiálu a další techniky vedena po hlavní dvouproudové příjezdové komunikaci a dále kolem bezprostředně sousedících parcel s rodinnými domy. Zvýší se tak neúměrně prašnost, zhorší se kvalita vozovky, může dojít k přetížení čističky odpadních vod a k dalším komplikacím, k nimž by nedošlo, pokud by se respektoval původní územní plán.

Facebooktwittergoogle_plus

Poslední možnost zaplatit za popelnice

Upozorňujeme občany Trnové, že nejpozději do konce dubna je třeba uhradit poplatky za odvoz popelnic (poslední možná platba na Obecním úřadě je toto pondělí 22.4.2017). Dlužníkům budou  pak v průběhu května rozeslány upozorňující dopisy. Konečná částka bude navýšena na trojnásobek dlužné (podle platné vyhlášky o odpadech). K tomuto opatření přistoupila obec Trnová na základě skutečnosti, že dlužné částky za svoz odpadů v minulých letech dosahovaly výrazné výše, která se negativně promítala do rozpočtu obce.

OBEC TRNOVÁ

Obecně závazná vyhláška číslo 5/2012

o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Článek 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Článek 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Facebooktwittergoogle_plus

Trnované se opět v hojném počtu zúčastnili úklidu obce

Dne 22.4. v Trnové opět proběhl tradiční úklid obce. Akci pořádalo SNK Čistá Trnová ve spolupráci s SDH. Přišlo více než 20 spoluobčanů, kteří v několika partách prošli nejen příjezdovou cestu, ale i všechny hlavní tahy a vedlejší uličky v obci. I přesto, že počasí nám příliš nepřálo, nálada byla dobrá a cca za 2 hodinky byla sebrána poměrně velká masa tříděného i netříděného odpadu (viz. foto). Během sběru se nám podařilo i zmapovat řadu skládek na území obce.

Moc děkujeme všem, kteří jste přišli, i těm, kteří přijít chtěli, ale z nějakého důvodu jim to zrovna nevyšlo. Určitě bude příležitost při příští akci.

Vaše Čistá Trnová – Žijme lépe

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich