MINISTERSTVO VNITRA ČR: STAROSTA MORAVČÍK PORUŠIL ZÁKON

Vážení spoluobčané,

23. října t.r. jsem publikoval na webu našeho opozičního sdružení „ČistáTrnová – Žijme lépe!“ text pod titulkem „Vysvětlující dopis zastupitele Alexandra Kopeckého k 22. zasedání zastupitelstva obce Trnová. Jednalo se, mimo jiné, o sdělení, že jsem 29.8. 2017 předložil na zasedání zastupitelstva obce k projednání 12 + 2 body, které, dle mého soudu, pan starosta Moravčík neoprávněně a v rozporu se Zákonem o obcích a Jednacím řádem obce smetl ze stolu pod záminkou – cituji:  protože to jsou záležitosti, které zastupitelstvo nemá jak ovlivnit, které rozhodují nadřízené orgány a my nemůžeme rušit rozhodnutí nadřízených orgánů svým usnesením“.

Podotýkám, že všechny body se týkaly zlepšení života v obci (viz. tabulka s přehledem těchto bodů zařazená ve vzpomínaném textu), tedy nás, Trnovanů a nadřízených orgánů, na něž se pan starosta Moravčík odvolával, se netýkaly ani okrajově. Přes upozornění na tuto skutečnost pan starosta body, v rozporu se Zákonem, sloučil do jediného a ten, jak už bylo řečeno, smetl ze stolu. A to přes mé protesty a upozornění, že porušuje platné právní normy. Ve svém „Vysvětlujícím dopise zastupitele A.K. k…. 22. zasedání“ je řečeno, že jsem požádal nám nadřízený orgán – odbor veřejné správy Ministerstva vnitra  – o náhled Zápisu z 22. zasedání  a o vyjádření, zda na jednání zastupitelstva v některých bodech nedošlo k pochybení. Přislíbili jsme současně, že Vás budeme o výsledku ministerské analýzy informovat.

Závěry analýzy MV ČR

Cituji z textu MV ČR:

Při právním posouzení dané záležitosti je nutno především vyjít z dikce § 94 odst. 1 zákona o obcích, dle něhož právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

Návrhy podané oprávněnými subjekty musejí být projednány, přesněji řečeno musejí být zařazeny do návrhu programu jednání zastupitelstva.

Dne 21. srpna 2017 byl Obecnímu úřadu Trnová doručen Váš návrh k zařazení dvanácti konkrétních bodů na pořad jednání Zastupitelstva obce Trnová  konaného dne 29. srpna 2017. To bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu od 21. srpna 2017 do 3. září 2017, tj. alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce tak, jak požaduje § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Vyplývá, že starosta obce těchto dvanáct konkrétních bodů shrnul do jednoho obecného bodu navrženého programu pod názvem „Projednání dvanácti bodů navržených zastupitelem A. Kopeckým“.

Tímto postupem starosta obce porušil § 93 odst. 1 zákona o obcích ve spojení s § 94 odst. 1 zákona o obcích.

…neboť selektivně rozhodl o nezařazení kompletního předloženého materiálu do návrhu pořadu jednání zastupitelstva a navrhované konkrétní body zahrnul pod jeden obsahově nevypovídající bod programu, čímž dostatečně nerespektoval právo člena zastupitelstva podávat návrhy k zařazení na pořad jednání.

Zákon naopak jasně říká, že návrh člena zastupitelstva musí být zařazen do návrhu programu jednání a to v té podobě, v jaké byl předložen.

Obec Trnová byla na shora popsané porušení zákona o obcích upozorněna.

Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

*    *    *

Vážení spoluobčané,

tolik z analýzy MV ČR, která zcela zřetelně poukazuje na skutečnost, že pan starosta Trnové Moravčík svévolně a flagrantním způsobem porušil zákonnost při výkonu své funkce. Zarážející je nejen to, že i po řadě volebních období ve funkci starosty doposud nezvládá aplikaci elementárního textu  Zákona o obcích, kterýž by měl být pro něj jakousi „Biblí svatou“, ale vyřazuje svévolně z pořadu jednání body jako je oprava kruháku, stavba chodníku  pro pěší k Borové, oprava vstupní  brány do Trnové, likvidace černých skládek, pravidla parkování, projekt obecního rozhlasu, výstavba budovy  nového obecního úřadu, zrychlení práce na Územním plánu a další…. Tedy body, které měly vést ke zvelebení obce a zlepšení života nás všech a taktéž k naplňování volebního programu našeho sdružení „Čistá Trnová – Žijme lépe!“.

Proč tak pan starosta jedná a co tím sleduje si musí ujasnit každý sám. Nepředpokládám však, že bychom se v dohledné době dočkali nějakého logického a věrohodného vysvětlení. Natož omluvy… Ostatně, vždyť tu jde „jen“ o hrubé nerespektování  zákona, na což v Trnové, pohříchu, moc nehrajeme.

Alexandr Kopeckij,

zastupitel a předseda kontrolního výboru

Facebooktwittergoogle_plus

TRNOVSKÁ RULETA O INFRASTRUKTURU VE FINÁLE?

Krajský soud v Praze v těchto dnech doručil písemný rozsudek ve věci žalobce obce Trnová proti žalovanému S.O.N.Y  International Proprietary Limited ze Seychelských ostrovů o určení vlastnického práva k vodovodní infrastruktuře a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Tedy, že obec Trnová zůstává jen spoluvlastníkem vodovodní infrastruktury, stejně jako offshorová společnost S.O.N.Y., celý majetek se do rukou obce nevrátí… O dalším postupu obce Trnová se rozhodne v příštích týdnech.

Obec Trnová zastávala názor, že společnost S.O.N.Y. se infrastruktury zmocnila protiprávně a že dle Rámcové smlouvy mezi Trnovou a investorem – společností C.B.C. (Czech Build Company) – je majetkem obce.  Z uvedeného rozsudku i předešlých rozsudků prvního stupně bohužel jednoznačně vyplývá, že obec Trnová neprojevila v rozhodujících okamžicích o vodovodní infrastrukturu naléhavý právní zájem. Dokonce ke společnosti S.O.N.Y. přistupovala, navíc i v písemném styku, jako k vlastníkovi infrastruktury. Tímto postojem nedošlo k určení vlastnického práva, nebyl vytvořen pevný právní základ k tomu, aby byla infrastruktura dána do rukou obce. Jinými, srozumitelnými slovy – vedení obce neprojevilo o infrastrukturu dostatečný zájem, svým chováním i písemnými projevy uznávalo společnost  S.O.N.Y. jako vlastníka infrastruktury, a to dokonce v okamžiku, kdy byl majetek ohrožen exekucí, respektive se stal předmětem prodeje z rukou Vodárny Trnová a.s. do rukou S.O.N.Y. Obec Trnová, respektive její vedení, se o majetek nepřihlásilo ani v okamžiku, kdy došlo ke kolaudaci jednotlivých částí infrastruktury, což obec měla učinit na základě Rámcové smlouvy mezi investorem a obcí, čímž by se stala jejím právoplatným vlastníkem…

Cui bono?

Proč k tomu nedošlo, proč  starosta a místostarosta sehráli v rozhodujících okamžicích roli mrtvého brouka,  se můžeme v současné době jen dohadovat a o skutečných důvodech vědí jen ti, kteří v rozhodujícím okamžiku jednali tak, jak jednali. To však ve svých důsledcích vedlo ke ztrátě našeho majetku v hodnotě blízké částce 100 miliónů korun. Přitom všichni vyslechnutí svědci z okolí investora C.B.C., Vodárny Trnové a.s. i bývalého právního zástupce obce JUDr. Malečka potvrdili, že existovaly všechny předpoklady a právní nástroje k přímému převodu majetku na obec.  Pokud by zástupci obce v rozhodujících okamžicích jednali v souladu se zájmy Trnové.

Z výpovědi JUDr. Richarda Malečka, právního zástupce obce za starosty Ing. Dušana Beneše (do 2010) se ukázalo, že k zásadnímu pochybení došlo v okamžiku, když po nástupu nového vedení v zastupitelstvu Trnové byl na hodinu propuštěn ze služeb obce právě pan  JUDr. Maleček. Toto zlomové rozhodnutí do dnešního dne pan starosta Moravčík nevysvětlil.  Tak spadl navždy pod stůl finální text chystané Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o., jímž by obec Trnová získala majoritu v této společnosti či zvažované úplné vlastnictví infrastruktury za jednu korunu. Ing. Beneš sice předal veškerou dokumentaci do rukou nového starosty Moravčíka a zdálo by se, že vše mohlo být v naprostém pořádku a nový starosta Moravčík společně s právním zástupce obce dokončí založení Trnová servis s.r.o., ale opak byl pravdou. Stalo se něco zcela nelogického… Namísto toho, aby se nový starosta Moravčík  sešel s JUDr. Malečkem dne 11. 11. 2010 v Trnové, jak navrhoval právník a dotáhli vzájemnou součinností věci kolem Trnová servis s.r.o.  do konce, narazil právník na mlčení starosty Moravčíka. Společenská smlouva o zřízení Trnová servis s.r.o. se za nejasných okolností definitivně ztratila (koncept má Čistá Trnová k dispozici). Obec přišla o infrastrukturu. A ani následně se o ni nepřihlásila při kolaudacích jednotlivých částí, ač tak měla učinit aby se stala jejím vlastníkem. Po přerušení kontaktů s JUDr. Malečkem de facto byla 21.12. 2010 starostou Štefanem Moravčíkem ukončena s JUDr. Malečkem smlouva o právním zastupování obce de jure…

Definitivní tečka?

Poslední ranou pro obec a její možnost získat infrastruktury do svých rukou bylo 19. září 2012. Na Obecní úřad přišla v poště do rukou Štefana Moravčíka Dražební vyhláška na majetek Vodárny Trnová a.s., jejíž součástí byla i vodohospodářská infrastruktura. Starosta a místostarosta Trnové nereagovali vůbec, namísto toho, aby dražbu napadli ve smyslu, že má být dražen pravděpodobně i obecní majetek, který je dle Rámcové smlouvy a přesvědčení starosty v držení obce. Fatálně mlčeli. Namísto toho, aby byli situací zneklidnění, zachovali klid a vyčkávali, nejednali se zodpovědností správného hospodáře a věc pustili z hlavy. Společnost S.O.N.Y. zjistila, že Trnová (respektive lidé zodpovědní za chod obce) je netečná, mlčí a nereaguje. Dražba se po tomto „testu“ zrušila a přistoupilo se k dalšímu a zásadnímu kroku. Vodárna Trnová a.s. prodala společnosti S.O.N.Y. potrubí a technologii za doposud neznámou cenu, vzápětí pozemky a stavbu technického vybavení u čističky odpadních vod. Obec se o prodeji dozvěděla, avšak zcela nepochopitelně zase mlčela. Ruleta o infrastrukturu Trnové skončila nejspíše naší prohrou…

Za této situace je těžké uvažovat o nějakých dalších právních krocích, které by přivodily zásadní zvrat v této, pro obec nesmírně smutné kauze. S největší pravděpodobností ani nelze vyvodit z nastalé situace nějakou osobní trestněprávní zodpovědnost, neboť bychom s největší pravděpodobností narazili na kouzelné slovo promlčeno. Představu o tom, proč obec přišla o tak obrovský majetek si může udělat každý sám. Ostatně – není to snad ani příliš těžké.

Facebooktwittergoogle_plus

Vysvětlující dopis zastupitele Alexandra Kopeckého k 22. zasedání zastupitelstva obce Trnová

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se Zápisem z 22. zasedání zastupitelstva obce Trnová ze dne 29. 8. 2017 jsem byl Vámi osobně, ústně či písemnou formou, několikrát osloven. Společným jmenovatelem byl zájem o to, zda je text uvedeného  Zápisu míněn zcela vážně. Zda se nejedná o nějaký omyl, případně žert, ponižující jednání zastupitelstva obce k významným otázkám do tragikomického šklebu.

Odpovídám Vám tedy: Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Trnová je prakticky stenografickým záznamem vystoupení citovaných účastníků a manifestace jejich postojů, návrhů a rozhodnutí. Proto jsem se rozhodl nyní věci uvést, coby zapisovatel,  na pravou míru.

V této souvislosti bych rád upozornil ještě na jednu podstatnou skutečnost. Jelikož jsem byl předem obeznámen s programem a obával jsem se, že některá hlasování či rozhodnutí by mohla být třeba v rozporu se Zákonem o obcích či Jednacím řádem obce, zaznamenal jsem do zápisu průběh hlasování jmenovitě – jak a kdo pro onu věc hlasoval – aby byly zcela zjevné postoje jednotlivých členů zastupitelstva, popřípadě z toho plynoucí odpovědnost v trestně právní rovině.

Za zcela do nebe volající problém považuji skutečnost, jakým způsobem naložil pan starosta obce Štefan Moravčík s návrhem doplňujících bodů, o jejichž projednání na zasedání zastupitelstva jsem zcela legitimně a v duchu zákona požádal.

21.8.2017 ve 14:39 jsem vzhledem k připravovanému zasedání zastupitelstva obce odeslal starostovi obce Moravčíkovi v dostatečném předstihu stanoveným Zákonem o obcích e-mail, jímž jsem ho požádal o doplnění programu zasedání (viz. rámeček níže, doplněný o vysvětlující poznámky a další dva body navržené poté přímo na zasedání ZO). Přesto, že jsem žádal o explicitní zařazení uvedených dvanácti bodů do programu zasedání  zastupitelstva a poté projednání každého samostatně, pan starosta všech dvanáct bodů shrnul pod jeden jediný bod č.12, tedy do nesourodého a neobeznámenému zcela neprůhledného balíku, a to ještě téhož dne večer. Na zahájení jednání  29.8.2017 v 19:00 jsem na tuto skutečnost upozornil s tím, že chci navrhnout ještě zařazení dalších dvou bodů – jak je uvedeno v zápise a všechny body projednat per partes, tedy každý zvlášť, neb se jedná o nejrůznější problémy mající vztah k životu v naší obci. Současně jsem upozornil starostu, že o každém bodu je třeba jednat odděleně a přijmout k němu také samostatné závazné unsesení a že se jedná o body významné, směřující k pořádku a zvelebení obce, přičemž zařazením do jednání a přijetí usnesení k nim sledují jediné – aby pan starosta, Obecní úřad (starosta a místostarosta) a zastupitelé za jeho SNK Pro obec a občany už začali pro obec dělat to, co je třeba a co navrhujeme, což dlouhodobě, přes naši veškerou snahu, vázne a je sabotováno (mohu doložit prodlevy, odklady a pasivitu), snahy zastupitelů řešit problémy v obci razantním způsobem byly panem starostou vždy odkládány na vedlejší kolej. Bylo mi přesto však sděleno následující rozhodnutí, že starosta obce navrhuje: (citace ze zápisu) „abychom tento bod č.12 (rozuměj všech dvanáct bodů + 2 nové návrhy) vypustili z programu, protože to jsou záležitosti, které zastupitelstvo nemá jak ovlivnit, které rozhodují nadřízené orgány a my nemůžeme rušit rozhodnutí nadřízených orgánů svým usnesením“. (ANI JEDEN Z BODŮ SE NĚJAKÝM RUŠENÍM ROZHODNUTÍ NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ NETÝKAL, ROZPOR STAROSTA ODMÍTL VYSVĚTLIT, PŘESTOŽE VŠECHNY BODY SE TÝKALY VÝHRADNĚ ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI TRNOVÁ – SPOLUOBČANŮ).

Na základě tohoto nepravdivého vyjádření jsem předsedajícímu protiargumentoval, že se výhradně jedná o body směřující ke zvelebení obce a odstranění problémů, nepořádku a nerespektování zákonů a vyhlášek v obci Trnová a nikterak se nejedná o rušení rozhodnutí nadřízených orgánů. Upozornil jsem, že (viz, Zápis) „my, zastupitelé, jsme byli zvoleni našimi voliči, máme před nimi zodpovědnost za to, co děláme a měli bychom dělat všemožně vše pro jejich prospěch a v  jejich zájmu…“ Současně jsem  projevil nepochopení nad tím, že pan starosta body jednotlivě neuvedl do programu a vyjádřil obavy, že se tak mohlo stát proto, že se rozhodl všechny body najednou vyřadit z jednání zastupitelstva z osobních důvodů.

Poté starosta přes veškerou moji argumentaci  navrhl vyřadit bod č. 12 a v něm všechny obsažené naše návrhy na zlepšení života v obci, stejně jako další dva body mnou navržené z programu zasedání (ty nebyly starostou ani rozporovány, ani zmíněny) a dal o svém rozhodnutí hlasovat.

Předsedající Štefan Moravčík navrhl: „Kdo je pro, abychom tento bod vyřadili nebo vyškrtli z programu“:

Výsledek hlasování:

Pro:  Moravčík, Nezbeda, Mašek, Jindřich

Proti: Vojtěchovský, Kopeckij          Nepřítomen: Opolecký

Obrázek ať si udělá každý sám – seznam bodů, odmítnutých starostou k projednání – je níže v tabulce. Je na Vás, abyste posoudili, zda všechny bylo nutno vyřadit z programu jednání zastupitelstva, neboť –  cituji Š. Moravčíka: „to jsou záležitosti, které zastupitelstvo nemá jak ovlivnit, které rozhodují nadřízené orgány a my nemůžeme rušit rozhodnutí nadřízených orgánů svým usnesením“.

12 a. Septiky – chaty nad úpravnou vody – vypracovat dopis vlastníkům dotčených objektů; pozn.: Jde o to prověřit, zda některé chaty v obci nakládají s odpadními vodami výhradně dle zákona;
12 b. Reklamace opravy kruháku; pozn.: Doposud nebyly odstraněny nedostatky a lidé si stěžují na nekvalitu opravy;
12 c. Architekt Maryška – urychlení práce na dokončení Územního plánu; pozn.: Územní plán se vleče několik let a komplikuje život v obci;
12 d. Pan Hradil – dořešit odtokovou rouru z rybníka; pozn.: V době velkých srážek voda přetéká přes korunu hráze mezi rybníky pod zámkem, akutně hrozí havárie;
12 e. Pěšina  od kruháku  k zastávce autobusu – projednat, požádat o nutnou plochu, předběžný projekt – odhad realizace; pozn.: Pěší, jdoucí od kruháku na zastávku u Borové jsou ohrožování autobusy a množstvím projíždějících automobilů, je třeba postavit vedlejší pěší komunikaci a ochránit tak chodce;
12 f. JUDr. Kryl  – vyzvat majitele vozovek, chodníků, osvětlení –  aby opravili co je třeba; pozn.: Vozovky, chodníky a osvětlení ve vlastnictví jiných subjektů, než je obec, je třeba vyzvat, aby pečovali o svůj majetek a zajistili jeho funkčnost – náklady na jeho údržbu, investované obcí, je třeba přefakturovat a od těchto majitelů soudně vyžadovat k úhradě – investice obce je tím pádem mrháním našich prostředků;
12 g. Obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu – přípravy na změnu; pozn.: Za dopady platíme nepřiměřené částky – jednotlivě za každou osobu – celý systém třeba přepracovat na spravedlivou platbu za vyvezení sběrné nádoby, na základě jejího objemu a frekvence vyvážky – jak to mají kupříkladu v obci Lety – ČT prosazuje toto řešení již přes dva roky;
12 h. Pravidla parkování v Trnové – příprava na novou vyhlášku, zpoplatnění dlouhodobého stání, překážky v provozu; pozn.: S přibývajícími novými RD, zvláště řadovými, kde bude jen jedna garáž na jednotku, a tím pádem i novými vozidly, bude stále více problémů s parkováním na vozovkách, kde budou automobily tvořit překážky provozu, proto je třeba do systému parkování v Trnové vnést řád a systém prostřednictvím nové vyhlášky;
12 i. Černá skládka na pozemku – vlastník : Asýlie, s.r.o., č. p. 73, 25210 Trnová,  jednatel: Natálie Kindler, Trnová 55. – závazný termín odstranění; pozn.: Na uvedeném pozemku vznikla černá skládka, je třeba podniknout kroky, aby byla odstraněna a nestala se krystalickým jádrem k zakládání dalších černých skládek;
12 j. Příjezdová brána do Trnové – celková oprava; pozn.: Historická brána, jedna z mála připomínek slavnější minulosti obce,  je v dezolátním stavu, zohyzděna tělesem osvětlení a obložená sběrnými kontejnery – bezpochyby by si měla zasloužit větší respekt nás všech a projít opravou a rekonstrukcí coby i vizitka vstupu do obce;
12 k. Paní Jochmanová SÚ Mníšek p.B. –  chaty směr Měchenice – nebyly vyřešeny přestavby na RD od září 2016 – není žádný závěr –  opatření; pozn.: Přes rok trvá paní Jochamanové práce na registraci nových RD, jež vznikly přestavbou z chat v katastru Trnové, celou věc je třeba uvést do pořádku po právní i administrativní stránce, už vzhledem k dokončovacím pracím na územním plánu a zpřesnění tohoto segmentu v něm, neboť půdorysy v chat v katastru jsou v mnoha případech v přímém rozporu se skutečností, kdy se chaty proměnily z rekreačních domků v rodinné domy, s největší pravděpodobností bez stavebního povolení a souhlasu obce;
12 l. Skládky na pozemcích 140/89 PLEJADA Interprises, spol. s r.o., č. p. 73, 25210 Trnová a 140/195 – Trnová Building s.r.o., – zemina -nepovolené  skládky – pozemky vlevo od dvouproudé příjezdové cesty – odstranění; pozn.: V této oblasti působí pozemky jako měsíční krajina, haldy navezené  hlušiny a odpadu dosahují na ploše mnoha set metrů až několikametrové výše – je věcí každého majitele, aby na jeho pozemku nevznikala černá skládka a pokud vznikne, je jeho povinností ji okamžitě odstranit – v této souvislosti je třeba vyzvat vlastníky uvedených pozemků ke konání a přijmout administrativní kroky vůči nim;
12 m. Projednání možné dostavby a přestavby budovy Obecního úřadu – zadání architektonického a stavebního posudku co se týče možnosti realizace takového projektu; pozn.: O možné dostavě se jedná již velice dlouho, je třeba, aby si tento úkol dala obec do usnesení, zdá se, že otázka rekonstrukce, dostavby, přestavby či nové výstavby OÚ je někomu trnem v oku a vše je záměrně brzděno – jinak si nelze vysvětlit průtahy s možností získat reprezentativnější budovu, než je ta stávající;
12 n. Projekt  obecního rozhlasu – technické podmínky a cena realizace – zadat nezávaznou případovou studii  odborné firmě a v případě realizace provést výběrové řízení s přihlédnutím k výši možné dotace; pozn.: Obecní rozhlas je, i po dlouhých desetiletích, nejefektivnějším způsobem, jak operativně informovat občany o dění v obci i v případě ohrožení, rychlé informování občanů je pro absenci počítačů v obci prakticky nemožné.

Vážení Trnované, je jen na Vás, jak vyhodnotíte tuto tabulku, zda se jedná o to, co máme řešit my, zastupitelé či nadřízené orgány, jak tvrdí pan starosta Moravčík v zápisu. Je třeba napřít úsilí nás všech a uvedené opravy, rekonstrukce, opatření a zásahy je nezbytné udělat v co nejkratším termínu, jak dlouhodobě prosazuje na pravidelných poradách zastupitelstva skupina Čistá Trnová. Marně, starosta nám podsouvá nadřízené orgány. Ty nám, myslím, kruhák neopraví, ani nezlikvidují černé skládky či nezařídí opravu vstupní brány do obce.… Odvolávání se na nadřízené orgány je alibismus a projev zjevné neochoty cokoliv v obci udělat či změnit.

Vzhledem k tomu, že ještě během 22. zasedání ZO se právě na tyto otázky (resty – viz. tabulka) někteří přítomní ptali, soudím, že se jedná o problémy, které se dotýkají každého z nás a nikoliv našich nadřízených, jak dovozuje pan starosta. Ostatně témata jako kruhák, pěšina pro pěší, černé skládky, komunální odpad, doprava, brána do obce jsou záležitosti, které nás nadmíru trápí. My, zastupitelé za SNK „Čistá Trnová – žijme lépe!“ se snažíme plnit náš volební program na 100%, o čemž se může každý přesvědčit sám. Pokud nám je z „moci úřední“ starostou obce zabráněno řešit problémy, uvedené v tabulce výše, nedovedeme si takový postup vysvětlit. Stejně jako si nedovedeme vysvětlit, když pan starosta odmítá přiznat, že je ve střetu zájmu, když na témže zasedání rozhoduje o věcném břemeni na obecním majetku ve prospěch spolku dobrovolných hasičů. Tedy za situace, kdy u jednoho stolu sedí v dvojjediné roli – jako starosta obce a starosta hasičů současně. Jak hlasovat spravedlivě a nezaujatě v takové chvíli není bohužel v žádném manuálu uvedeno… Nicméně celou situaci pan starosta charakterizoval následovně: „Podjatý nejsem, když něco děláte pro občany zadarmo. Hasiči pracují pro obec, to není myslivec, co si střelí divočáka a vezme si ho domů…“

Podotýkám současně, že i já jsem nabyl po přečtení Zápisu zvláštní pocit nejistoty, zda vše, co se na zastupitelstvu odehrálo, proběhlo v regulích Zákona o obcích a Jednacího řádu obce Trnová. Proto jsem jako autor Zápisu z 22.8.2017 požádal nám nadřízený orgán – odbor veřejné správy Ministerstva vnitra  – o náhled uvedeného textu a vyjádření, zda jsme na jednání zastupitelstva v některých bodech nepochybili. O výsledcích analýzy budeme spoluobčany informovat, stejně jako o případných opravných opatřeních – pokud revize zápisu k takovému rozhodnutí dospěje.

Alexandr Kopeckij,

zastupitel a předseda kontrolního výboru

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich