OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELE KOPECKÉHO STAROSTOVI Š.MORAVČÍKOVI K PROGRAMU 27. ZASEDÁNÍ

Pane starosto Moravčíku,

dne 19.2.2018 jsem Vás upozornil, že program na 27. zasedání zastupitelstva obce stanovený na 27.2. 2018 vykazuje hrubá obsahová i formální odklonění od standardního programu.

Současně jsem Vás upozornil na skutečnost, že namísto toho, abyste do programu uvedl body požadované zastupitelem Opoleckým a mnou ve srozumitelné podobě tak, jak byly zveřejněny na webu Čisté Trnové, Vy jste zvolil pro nezasvěceného formulace v poněkud dadaistickém stylu – okopírováním interního textu naší „zastupitelské e-mailové komunikace“ k 27. zasedání.

Do textu se tak dostaly i další zbytečné, balastní věty a sousloví určené výhradně k osvětlení navrhovaných bodů uvnitř porady zastupitelstva. Tím se text programu pro občany stal zcela nesrozumitelný, chaotický a vyvolávající jisté pochyby o tom, zda je opravdu míněn vážně… Odkazy na čísla a fakta, poznámky a dovysvětlování vytržené z kontextu nemohou být nezasvěceným mimo zastupitelstvo srozumitelná, přivádí občany třeba i k nesprávnému chápání obsahu textu a v neposlední řadě to může vyvolat nechuť občanů Trnové se účastnit zasedání zastupitelstva…

Navíc, uvádění konkrétních jmen navrhovatelů jednotlivých bodů je postup, vyvolávající spíše dojem, že autor programu se chtěl od některých bodů jednání osobně distancovat a to z mnoha možných důvodů, kupříkladu ve snaze se neprezentovat v bodech, jež nemusí být každému zcela milé, coby osoba souhlasící s nimi. Je s podivem, že u ostatních programových bodů jste pane starosto již autorství jmenovitě neuváděl.

Nutno dodat, že většina námi navrhovaných bodů je z kategorie „historických“, o nichž hovoříme na zastupitelstvu někdy i několik let, jiné nebyly řešeny jen a jen z důvodů Vaší neakceschopnosti splnit usnesení po dobu několika měsíců – což je možné dohledat v zápisech z jednání zastupitelstva v poslední době. Další body (hned dvanáct)  jste smetl ze stolu na 22.zasedání 29. 8. 2017, kdy Vám bylo sděleno Ministerstvem vnitra, že jste svévolně svým jednáním porušil Zákon o obcích. Naše snaha zařadit tyto body na jednání zastupitelstva byla vedena snahou naplnit volební program SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“, k čemuž jsme se občanům zavázali. Především však sledujeme zlepšení života v naší obci, čehož se dá dosáhnout iniciativou zastupitelů. Cestou prudkého navýšení platu starosty obce, jak k tomu došlo na posledním zasedání, se život v Trnové neposune ani o píď k lepšímu…

Pane starosto Moravčíku, měl jste čas změnit program schůze dle textu, který jsem Vám zaslal a který je, mimo to, uveden již několik dní (od 19/2/2018) v příslušném článku na webu Čisté Trnové (http://www.trnovane.bluefile.cz/?p=1105). Vzhledem k tomu, že jste tak neučinil, oznamuji Vám, že se 27. zasedání zastupitelstva nemohu zúčastnit, neboť Vámi vyvěšený program zasedání podle mého soudu nesplňuje elementární normy, je nesourodý, nesrozumitelný, zavádějící, nestandardně formulovaný a uvádí čtenáře ve zmatečné chápání jeho obsahu, odklání se od obvyklých norem personifikací bodů jednání atd. Takový program bych při hlasování nemohl schválit. Vzhledem k tomu, že máte v zastupitelstvu obce Trnová při hlasování majoritní postavení 4:3, které dosti často zneužíváte k přehlasování některých Vám nepříjemných návrhů, bylo by moje odmítnutí programu přímo na zasedání z kategorie úsměvných frašek. Svojí nepřítomností tak alespoň mohu deklarovat svůj nesouhlas s Vaší prací a zejména praktikami, které v práci zastupitelstva uplatňujete a které v žádném případě neslouží ku prospěchu obce Trnová a jejich občanů.

V Zápisu ze zasedání prosím k rubrice docházky uvést:

A. Kopeckij nepřítomen pro nesrozumitelnost a zmatečnost programu a jeho nestandardní koncepci, což dle jeho přesvědčení negarantovalo, že projednávání jednotlivých bodů proběhne po obsahové i formální stránce tak jak má.

Alexandr  Kopeckij,

zastupitel a předseda kontrolního výboru

Facebooktwittergoogle_plus

Zasedání zastupitelstva bude 27.2.2018 v 18.00 hodin

Vážení spoluobčané, další zasedání zastupitelstva bude 27.2.2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu – Trnová čp.80. Zastupitelé za čistou Trnovou navrhují do programu zařadit níže uvedené body (řada z nich Vám jistě přijde povědomá, neb se jedná o chronicky neřešené problémy naší obce). Děkujeme všem, kteří se dostavili na předchozí zasedání, a doufáme opět v hojnou účast.

Navrhované body:

 1. Zpráva o pochybeních starosty obce (informace a vysvětlení k nezařazení bodů předložených zastupitelem a opožděného vyhlášení volby prezidenta České republiky)
 2. Nepovolené stavby v rekreační oblasti a nakládání s odpadními vodami
 3. Vypracování předběžné studie a orientačního projektu na realizaci budovy obecního úřadu
 4. Oslovení profesionální firmy k provedení auditu veřejného osvětlení
 5. Podnět Přestupkové komisi k zahájení řízení na vyřešení nepořádku na pozemku p. č. 139/147
 6. Výběrové řízení na realizaci Přiváděcího řadu č. 2. pitné vody
 7. Situace kolem pěšiny pro pěší od kruhového objezdu k zastávce u Borové
 8. Výzva majitelům pozemků s povrchovými komunikacemi, osvětlením apod. (opravy, platby za provoz elektr.energie a úklid sněhu)
 9. Celková oprava sloupů (brány) před OÚ
 10. Reklamace opravy kruhového objezdu
 11. Rekultivace rybníčku
Facebooktwittergoogle_plus

POZOR, zasedání zastupitelstva bude již od 18 hodin ! ČT chce do programu zařadit stěžejní body.

Vážení  spoluobčané, oproti původnímu plánu změnil starosta názor a zasedání zastupitelstva dne 31.ledna posunul již na 18.hodinu. Doufáme, že se i pracovně vytíženější občané budou moci zúčastnit. Můžete se těšit na zajímavý program:

 • Starosta žádá o projednání možnosti, aby starosta i místostarosta byly do konce tohoto volebního období tzv. „uvolněné funkce“ ! Přijďte se zapojit do debaty, zda jsou k takovému kroku pádné důvody a jaké důsledky by to pro obec mohlo mít.

Čistá Trnová dále žádá o zařazení následujících důležitých bodů do programu:

 • Úprava odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
 • Pochybení starosty – opakované nezařazení bodů do programu jednání zastupitelstva, řádné nevyvěšení informace o volbě prezidenta
 • Volba člena kontrolní komise
 • Provedení studie na výstavbu obecního úřadu na pozemku č. 22
 • Vypsání výběrového řízení na realizaci přivaděče
 • Informace o připravovaném novém územním plánu
 • Nakládání s odpadními vodami a přestavby objektů v rekreační oblasti katastru obce
 • Neuposlechnutí výzvy na odstranění černé skládky
 • Rekonstrukce a údržba osvětlení v obci
 • Řešení chodníku pro pěší od kruhového objezdu k autobusové zastávce Penzion Borová
 • Úprava veřejných komunikací a souvisejících prostor – jak ze strany obce, tak majitelů

Těšíme se na viděnou ve středu 31.ledna  již od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Trnová č. p. 80

Vaše Čistá Trnová – Žijme lépe !

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich