OBDRŽELI JSME VYSOKOU DOTACI – VODA Z ŽELIVKY JE UŽ ZA HUMNY. Vysoká cena vody se stane jen hořkou minulostí

Vážení přátelé – Vážení spoluobčané, Trnované,

není tomu tak dávno, co jste na veřejných schůzích zastupitelstva obce poslouchali nemyslné sentence o tom, že na přípojku k přivaděči Baně – Mnišek se želivskou vodou se není možné připojit, neboť by to bylo drahé a na to nemáme. Vstoupit do společenství obcí realizujících tento projekt se podařilo Trnové takřka na poslední chvíli, přes tvrdý odmítavý postoj pana starosty, který neustále opakoval, že už tady něco takového bylo a nijak to nedopadlo. Jen s nasazením nejtvrdší argumentace a za pomoci mníšeckého starosty pana Digrina se nakonec do Svazku vstoupit podařilo.

Stejně tragicky probíhala snaha zastupitelů a sympatizantů Čisté Trnové zajistit audit vodovodní infrastruktury a současně najmout na zastupování obce ve vodohospodářských věcech renomovanou advokátní kancelář Bělina & Partners. Celá věc byla panem starostou vytrvale odmítána jako nezajímavá, drahá a nerentabilní. Až po několikaměsíčním tlaku našich zastupitelů i široké trnovské veřejnosti došlo nakonec k prolomení postojů ve vedení obce za SNK „Pro obec a občany“  v obou věcech. Ztratili jsme, bohužel, mnoho cenných měsíců, levná voda tak mohla možná téci k nám domů podstatně dříve než tomu bude. Následný audit prováděný panem Ing. Peroutkou následně vedl k tomu,  že společnost Reinwasser přestala na nás provádět biochemické experimenty v přímém přenosu. Jak uvedl MUDr. Kožíšek ve své Zprávě Zdravotního ústavu: „Voda na vstupu z Vltavy se shodovala takřka s kvalitou vody na výstupu z kohoutů“ – aneb, jak výstižně poznamenal jeden z duchovních otců přestavby a rekonstrukce infrastruktury v obci Doc. Dolejš – „Konečně snad už přestanete pít koktejl z protoplazmy (tkáně prvoků žijících ve vodě).

Audit fakticky vyhnal společnost Reinwasser z Trnové, neboť počínání jejich pracovníků mělo blíže k veřejnému ohrožení a epidemii, než k důstojnému zásobování vodou v 21. století. Díky všem jmenovaným (a nejen jim) lidem přišel do obce nový správce vodovodní infrastruktury VAK Beroun se ředitelem Mgr. Jiřím Paulem. A celý tým odborníků dosáhl toho, že naše voda byla díky nasazení moderních technologií kvalitnější, než kupříkladu již zmiňovaná voda z Želivky. A navíc se i cena vodného a stočného snížila. S odstupem doby je těžko říci, zda odmítání auditu byla špatně řízená sabotáž či přihlouplý záměr vyplývající z nedostatku intelektu. Bez ohledu na to, jak to ve skutečnosti bylo, faktem je, že díky pomoci  odborníků z venku a díky kontaktům našeho souseda Doc. MUDr. Jiřího Bronského a následně dalších vytvořených vztahů a vazeb mezi Čistou Trnovou a specialisty jsme se dostali do situace, že voda je čistá. A současně jsme už vedeni jako spolumajitelé infrastruktury. Za pomoci několika našich lidí a Ing. Paula musel právní zástupce společnosti S.O.N.Y. Ing. Kubík kapitulovat a vzdát se absolutního vlastnictví nad infrastrukturou. A jelikož soudíme, že infrastruktura patří obci celá, probíhá v poslední době soudní jednání o ni, kde předpokládáme, že společnost S.O.N.Y. Seychely bude jen těžko prokazovat jak, kdy a za co k infrastruktuře přišla. A vracíme se po elipse k začátku, v tomto sporu Trnovou zastupuje pan prof. Bělina a jeho kancelář – tedy advokáti, kteří byli tak zásadně odmítání částí našeho zastupitelstva v době, kdy bylo nezbytně začít odstraňovat  a napravovat konkrétními činy pochybení z minulosti.

Po celou dobu auditu zastupitelé úzce spolupracovali jak s týmem odborníků vedeným Doc. Dolejšem, tak s vedoucím auditu Ing. Peroutkou. Byli účastni všech jednání, technických zásahů i vyhodnocení úspěšnosti oprav a doplnění technologie. Dohodli se s panem Ing. Peroutkou, že Trnové pomůže získat dotaci na výstavbu přípojky na přivaděč.  Ing. Peroutka, jako jeden z nejpřednějších odborníků v naší zemi, je totiž nejen specialistou ve věcech technických, ale i znalcem v oblasti dotační politiky. Díky jeho radám jsme postupovali drobnými kroky kupředu, dá se říci, že mezi Čistou Trnovou a Ing. Peroutkou se vytvořilo přátelské pouto, kdy nám tento člověk pomáhal bez nároku na honorář. Významně, zásadně, rozhodujícím způsobem. Svými postoji dokázal prosadit dotaci, která se v některých momentech více než vzdalovala. Díky jeho doporučením, stejně jako doporučením pana ředitele Paula z VAKu Beroun,  se nakonec dobrá věc podařila.

Včera zavolal pan Ing. Peroutka spolupracujícím zastupitelům za Čistou Trnovou fantastickou zprávu. Dostaneme dotaci, procentuálně jednu z nejvyšších dotací, po výběrovém řízení na dodavatele stavby můžeme kopnout do země. Přípojka s podstatně levnější vodou z Želivky se stane již zanedlouho skutečností. A Čistá Trnová splnila tak nejvýznamnější body svého předvolebního programu, kterému na počátku nikdo moc nevěřil a byl dokonce zlehčován:

Pro připomínku citujeme z volebního programu „Čistá Trnová – Žijme lépe!“
Co jsme slíbili, že za ČT uděláme:

·   Budeme usilovat o dokončení realizace – dokončíme realizaci projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.

·     Využijeme kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.

·    Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.

·    Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli za Čistou Trnovou.

 

A zde je výsledek:

VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Seznam projektů doporučených k podpoře:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004901

Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu

OBEC TRNOVÁ Obec Středočeský kraj

Celková částka za realizaci přípojky pro Trnovou:  

4. 555. 749 Kč

Dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů:

2. 615. 071 Kč

Dotace z Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí:

   461. 483 Kč

Dotace celkem:  3. 076. 554 Kč

Což je fantastických 67% úhrady celkové částky z dotací

 

Trnová doplatí za realizaci větve jen 1. 479. 195 Kč

Vážení spoluobčané,

vážíme si nesmírně Vaši důvěry, kterou jste nám prokázali svoji podporou ve volbách v roce 2014. Svým hlasem jste nás tehdy ujistili, že program, který jsme si vytyčili, má nejen smysl, ale je i realizovatelný právě díky Vaší morální podpoře.

 

V Trnové 22.června 2017

 

S úctou SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ a jejich sympatizanti

Facebooktwittergoogle_plus

Dopravě v okolí Jíloviště hrozí kolaps – kolaps čeká i občany přilehlých obcí

Čistá Trnová se již delší dobu věnuje studiu návrhu stavebních úprav záhadně označených Ředitelstvím silnic a dálnic jako studie D4 SOKP – ŘITKA. Pod tímto nenápadným názvem se skrývá kardinální zásah do života všech přilehlých obcí na dálničním úseku mezi Řitkou a Zbraslaví. Lapidárně řečeno – nějaký úředník, který možná ani doposud uvedený úsek dálnice a k němu přiléhající obce nenavštívil, rozhodl od zeleného stolu. Tuto premisu nepřítomnosti úředníka dost přesvědčivě posiluje úvaha, že pokud by zmíněnou oblast navštívil, seznámil se situaci, musel by uvedený projekt zahodit do koše. Nebo v případě, že se se situací obeznámil, nepatří na odborné projekční pracoviště, ale do ambulantní péče hned několika medicínských specialistů…

POZVÁNKA

D4 SOKP – ŘITKA, prověření parametrů a návrh stavebních úprav.

Prezentace studie provedené ŘSD a jednání o navržených úpravách.

 Čtvrtek 29. 6. 2017 od 10 hodin

v restauraci Spark na Jílovišti, Pražská 260.

PŘIJĎTE V CO NEJVĚTŠÍM POČTU

 JDE O KAŽDÉHO Z NÁS

O NAŠE DĚTI –   O NAŠE MAJETKY   

PŘEDEVŠÍM O NÁŠ DŮSTOJNÝ ŽIVOT

 

  • ŘSD totiž argumentuje tím, že chce odstranit nalezená bezpečnostní rizika.
  • Uvést silnici do parametrů dálnice dle platných technických předpisů.
  • Zapomíná však na jedno – za cenu zvýšení rychlosti od Jíloviště ke Zbraslavi na 130 km:

 

  • Chce brutálně omezit život v obcích, životní prostředí.
  • Ukrást vlastníkům pozemků a nemovitostí peníze následným poklesem jejich hodnoty.
  • To vše v souvislosti se zhoršením životního prostředí a dopravní přetížeností.

Tak to kdysi u Cukráku začalo...

Ve zkratce řečeno: ŘSD navrhuje zrušení nájezdu na D4 před Jílovištěm ve směru do Prahy a vedení veškeré dopravy obcí Jíloviště po celý den a noc. V návrhu je také zrušení autobusových zastávek a podchodů na D4, takže by nebylo kde vystupovat a nebylo by možné se dostat podchodem z jedné strany dálnice na druhou, blíže Trnové či k Řitce… Jinými slovy, můžeme očekávat, že se Jíloviště nyní celodenně zahalí do oblaků smogu a kouře, krásně a nákladně zrekonstruovaná vozovka s retardéry a stáními bude brutálně upravena v zájmu zvýšení průjezdní kapacity, objeví se nové zastávky autobusů uvnitř obce, kupříkladu před novou cukrárnou Stáňa, která se tak promění z oázy klidu a pohody v dopravní terminál.

„Především by to znamenalo převedení veškeré tranzitní dopravy z okolních obcí (Dobřichovice, Všenory, Lety, Klínec, Trnová, Líšnice, Čísovice a další) na místní komunikaci – ulice Pražská, tj. samotným centrem obce a po komunikaci, která je v majetku obce. Zvýšení intenzity tranzitní dopravy po páteřní komunikaci obce by mělo naprosto devastující vliv na život v obci a to nejen z hlediska zvýšení hladiny hluku, prašnosti a koncentrace výfukových zplodin, zvýšení intenzity provozu, ale také z hlediska bezpečnosti nás občanů, zvláště chodců a také motoristů, kteří vyjíždějí z přilehlých komunikací na ulici Pražskou. Odhad je okolo 7 – 10 tis. aut denně, zejména v ranních a dopoledních hodinách“ – uvádí se v textu jílovišťského starosty Vladimíra Dlouhého v časopise Zvonice, s nímž se obrací nejen na své spoluobčany, ale i k lidem z dotčených obcí. Dále starosta Dlouhý dodává: „Současně lze také předpokládat snížení tržní ceny všech nemovitostí v Jílovišti a snížení počtu trvale bydlících občanů. Proč jsme přesvědčeni, že rušení tohoto sjezdu nesmí být realizováno? Je to zcela zásadně proti zájmům obcí celého mníšeckého regionu a jejich občanů. Určitě je možné vypracovat náhradní řešení, které zachová stávající sjezd, případně zřídí sjezd nový. Uvedené řešení není v souladu s platným územním plánem obce.“

Jak patrno, všechny problémy, ne ještě zcela zmapované, které by vznikly na Jílovišti, by se přímo dotýkaly všech ostatních zmiňovaných obcí v regionu. Dostat děti v podvečer z Prahy do našich domovů by se stalo logistickým oříškem nejobtížnější kategorie. Jestliže je Trnová více méně odříznuta od okolního světa v nočních hodinách a přes víkendy, jeví se jako nezbytné, že svozy našich rodinných příslušníků se stanou ještě mnohem složitější a i finančně a časově náročnější operací.

Samotné Jíloviště se pak stane dvojsměrnou průjezdní kouřovou rourou, na oltář jejíhož zbudování padne i malebná hájenka proti Cukráku i odpočívadlo s občerstvením pod věží samotnou.

Sdružení nezávislých kandidátů za „Čistá Trnová – Žijme lépe“ a jejich sympatizantů vyjadřují zásadní nesouhlas s rozhodnutím ŘSD vrátit situaci v Jílovišti a okolí zpět do šedesátých let, kdy v centru Jíloviště byla dokonce i benzínová pumpa. Nutno dodat, že tehdy byl provoz minimální a až na víkendy prakticky poklidný až idylický v duchu Elišky Junkové….

Přijděte v co největším počtu! – Vaše Čistá Trnová

 

 

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich